Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych powołana została na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To zespół ludzi, którzy podejmują działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Działania GKRPA zwiększają także dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Komisja działająca przy Urzędzie Gminy Zabór powołana została przez Wójta. Merytoryczny nadzór nad pracą GKRPA sprawuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ZABORZE (GKRPA)
 
zgłoszenia pod nr tel.68-321-83-06, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze w pokoju nr 15.
GKRPA udziela pomocy rodzinom i osobom mającym problemy związane z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową. Spotkania najczęściej odbywają się w drugi wtorek miesiąca.
Sprawy, którymi się zajmuje:
1. motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii współuzależnionych,
2. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, inicjowanie interwencji, udzielenie stosownego wsparcia, informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
3. posiadanie informacji o dostępnych miejscach pomocy,
4. przyjęcie zgłoszenia i wezwanie na rozmowę w przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu lub zażywania narkotyków przez osoby, które: powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
5. kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego,
6. składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o wszczęcie postępowania wobec osób uzależnionych.
 
PUNKT KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
 
Działa w każdą środę od 14:30 do 15:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 16.
Rodzaj udzielanego wsparcia:
  • osobom doznających przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc w rodzinie,
  • dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
  • osobom uzależnionym,
  • osobom współuzależnionym,
  • osobom będącym w kryzysie.
 
 
CEL DZIAŁALNOŚCI:
Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom i rodzinom korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego.
 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY
ul. Lipowa 15, pokój nr 16, tel. 68-321-83-06 – zgłaszanie zjawiska przemocy domowej
 
OD KWIETNIA 2017r. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PSYCHOEDUKACJI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ DZIECKA
Terminy spotkania należy ustalić w Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 68-321-83-05/06