Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dot OOŚ projektu Strategii ZNOF

Zapraszamy do składania uwag w związku z konsultacjami społecznymi dot strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w terminie: 21 sierpnia- 11 września 2023r.
 
Uwagi do prognozy można składać w następujących formach:
 
.                              elektronicznie za pomocą  ankiety:
.                              za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości "uwagi do Prognozy", na adres e-mail:
.                             osobiście do protokołu w siedzibie Lubuskiego
Trójmiasta al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz Urzędu Miasta Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1 65-067  Zielona Góra;
.                              w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lubuskie
Trójmiasto al. Niepodległości 10,  65 - 048 Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra.
 
Wiecej informacji pod linkiem ponizej:
 
 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

                                                Weź udział w pracach nad Planem Zrównoważonej Mobilności
                                                 – zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 10 maja

 
Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą w decydującą fazę. Zapraszamy mieszkańców Gminy Zabór, przedstawicieli organizacji społecznych i biznesu do udziału w warsztatowym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym planowanych działań w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej) do 2030 i 2040 roku.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podsumowaniem Diagnozy sytuacji mobilnościowej w ZNOF, a samo spotkanie będzie także okazją do wypracowania kierunków i zakresu działań wspólnie z interesariuszami powstania Planu dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. W jego trakcie omówione zostaną również wyniki badań ankietowych na temat mobilności, w których udział wzięło kilka tysięcy mieszkańców ZNOF.
Spotkanie odbędzie się 10 maja 2023 r. (środa) od godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabór przy ul. Lipowa 15. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 3 godziny.
Zachęcamy do uczestnictwa – zabierz głos w dyskusji nad przyszłością zrównoważonej mobilności w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym!
 
 
Warsztaty odbędą się w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). W jego skład wchodzą gminy: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.
Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszają:
 
Robert Sidoruk
Wójt Gminy Zabór
 
Adrian Furgalski
Prezes Zarządu ZDG TOR (firmy wykonującej Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej)
 
O PROJEKCIE:
 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma na celu rozwiązanie problemów transportowych na danym obszarze poprzez wspólne wypracowanie długoterminowej strategii (do 2030 i 2040 r.) przez przedstawicieli samorządów i mieszkańców. Realizacja działań zapisanych w Planie ma zapewnić mieszkańcom wygodny dostęp do celów podróży i usług, poprawić bezpieczeństwo, zredukować zanieczyszczenie powietrza i hałasu oraz emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii, a także zwiększyć wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów.
 
Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców oraz gospodarki. 
 
DLACZEGO TO WAŻNE?
 
Zielona Góra i Nowa Sól, czy Gmina Zabór to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego planowanie mobilności, zgodnie z nowym podejściem, odbywa się w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała nowym mieszkańcom dobre warunki w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy. 
 
PZMM dotyczy wiec mieszkańców wszystkich gmin ZNOF – np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych, lokalnych oraz miejskich i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z UE na inwestycje związane z szeroko pojmowaną mobilnością.
 
 
 
 
 

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2023-2031 oraz na spotkanie konsultacyjne w sprawie strategii.

Wójt Gminy Zabór zaprasza mieszkańców Gminy Zabór, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2023-2031.
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 17 lutego 2023 r. do 24 marca 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego ( również za pomocą wypełnionego formularza), które odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabór. Zaproszenie, formularz uwag i projekt Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2023-2031 znajdują się w linku poniżej.