Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

DODATEK ENERGETYCZNY NA: PELLET, BIOMASĘ, OLEJ OPAŁOWY, DREWNO KAWAŁKOWE, LPG

DODATEK ENERGETYCZNY NA: PELLET, BIOMASĘ, OLEJ OPAŁOWY, DREWNO KAWAŁKOWE, LPG

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zabór przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Wnioski o dodatek należy składać do samorządu właściwego według miejsca zamieszkania. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.
 
Nowe przepisy w obowiązującej ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zakładają, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.
Co to oznacza?
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Zgodnie z nowym prawem pomoc finansową otrzymają gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest pellet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG lub olej opałowy. Pieniądze przysługują wyłącznie na jedno źródło ciepła wskazane w zgłoszeniu do centralnej ewidencji emisyjności budynków jako główne.
Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel?
3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:
  •     kocioł na pellet drzewny
  •     lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.
W przypadku głównego źródła ciepła na:
  •     drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł,
  •     dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,
  •     olej opałowy - 2 tys. zł.
Pomoc otrzymają także tzw. odbiorcy wrażliwi, np. szkoły, przedszkola, instytucje społeczne, ośrodki kultury. Będzie im przysługiwało pokrycie do 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.
 
Dokumenty do pobrania
 

Podstawa prawna
  1. USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku    paliw (Dz.U. poz. 1967)
  2.  Rozporządzenie Ministra Klimtu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła( Dz.U. poz. 1974)